Verlof aanvragen

Wilt u buiten de schoolvakanties met uw kind(eren) op vakantie gaan of wilt u om een andere reden verlof aanvragen van school, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de directeur. Welke regels zijn er voor extra verlof en waar moet u rekening mee houden?

Aanvragen vakantieverlof: Wilt u buiten de zomervakantie met uw kind op vakantie gaan, dan kunt u gebruik maken van het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Hier zitten een aantal voorwaarden aan:

U kunt niet met het gezin op vakantie tijdens de schoolvakanties omdat u en/of uw partner bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector werkt en er is in de zomer periode aantoonbaar sprake van piekdrukte.

In dit geval mag de directeur eenmaal per schooljaar tien aaneengesloten schooldagen vrijgeven. De tien dagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. U dient een schriftelijk verzoek acht weken van te voren in te dienen bij directeur van de school van uw kinderen. Dit is overigens geen recht. U kunt er niet vanuit gaan dat u het verlof ook toegekend krijgt.

Bijzondere omstandigheden: Verlof aanvragen om uw kind buiten de vakanties van school te halen, kan ook in de volgende omstandigheden:

  1. Verhuizing
  2. Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  3. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  4. Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
  5. Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders

Ook het verzoek om extra verlof dient u bij de directeur van de school aan te vragen. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om verlof aan te vragen voor iets dat voor u en uw kind belangrijk is, maar niet in het lijstje staat. Denk aan een huwelijk van mensen die geen familie zijn, maar wel belangrijk zijn voor uw kind. In zulke gevallen kunt u ook een aanvraag doen. De directeur bepaalt dan of hij de reden belangrijk genoeg vindt en hoe lang uw kind hiervoor verlof krijgt. 

Verlof bij religieuze verplichtingen: Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of uw persoonlijke levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Denk hierbij aan het verlof voor Bid- en Dankdag, Joodse feesten of andere hoogtijdagen, behorend bij wereldgodsdiensten. Omdat het een recht is hoeft u dit verlof niet aan te vragen. Een mondelinge mededeling volstaat. In principe krijgt uw kind hier een dag verlof voor.

Bezwaar: Als u het niet eens bent met een beslissing over de vrijstelling, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Dit is vaak de directeur van de school van uw kind of eventueel de leerplichtambtenaar.

 

Online verlofformulier invullen