Adviesraad


In een adviesraad kunnen alleen ouders van school zitting nemen, die belijdend lid zijn van
de hierna genoemde kerken (Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeente en de
PKN - Hervormde gemeente). Als advies raadslid vertegenwoordig je de achterban van de
kerkelijke gemeente, waartoe je behoort.


De adviesraad heeft als hoofdtaak het bewaken van de identiteit van de school.
Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per schooljaar. Iedereen neemt hieraan actief deel. De
directeur is aanwezig bij de vergaderingen. De leden van de adviesraad kunnen gevraagd
en ongevraagd advies geven aan de directeur.


Andere taken naast de vergadering zijn: om de beurt zitting nemen in de
sollicitatiecommissie voor het benoemen van nieuw personeel, adviseren met betrekking tot identiteit bij
het aanschaffen van nieuwe methoden, schoolbezoek, beoordeling van het programma voor
de Kerst- en de Paasviering, opening of sluiting van de Kerstviering en bij het afscheid van
groep 8, een afscheidsgeschenk uitzoeken voor de leerlingen van groep 8, het aanschaffen
van Bijbels voor groep 5, het adviseren van de directeur, aanwezig zijn bij een aantal
activiteiten van de school en het bezoeken van de gezamenlijke vergaderingen van Kindwijs.


Schoolvereniging: ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging. De adviesraad is
het bestuur van de plaatselijke vereniging. Jaarlijks wordt er een ledenvergadering
gehouden of worden de leden schriftelijk op de hoogte gesteld.


In de Adviesraad zitten:

Dhr. W.P.J. Jelier (voorzitter)
Mw. P. Koppelaar (secretaris)
Dhr. W.A. Hanenberg (penningmeester)
Dhr. P. J. Knöps
Mw. J. v.d. Sluijs
Dhr. P.J. Kom

 

Medezeggenschapsraad

In de MR zitten ouders en personeelsleden. De MR geeft advies of instemming over verschillende zaken inzake het beleid van de school.  De MR bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 personeelsleden.

De directeur woont een deel van de vergaderingen bij en levert de stukken aan waarover advies of instemming wordt gevraagd.

 

Ouders:

Martijn Dogterom (voorzitter)

Jorinde Visser

 

Personeelsleden:

Elly Bout (secr.)

Christineke Houweling

 

contact: mr@cbs-oranjenassau.nl

 

 

Activiteitencommissie:

In de Activiteitencommissie (AC) zitten ouders, die het leuk vinden om bij een aantal activiteiten, die gedurende het schooljaar worden gehouden, te helpen.

Ze helpen bijvoorbeeld bij de boekenmarkt, kerststukjes maken, de koningsspelen, de feestdag enz.

Ook kunnen ze zelf activiteiten organiseren bijvoorbeeld een lentefair.

 

In de AC zitten:

 

Eline van Broekhoven

Arianne Dogterom

Sharina Kom

Joke Knöps

Willeke Kraak

Leanne van Wageningen

 

Mocht u het leuk vinden om te assisteren of organiseren bij schoolactiviteiten dan kunt u via onderstaand mailadres informatie opvragen of aanmelden. 

contact:: a.vanwageningen@cbs-oranjenassau.nl

GMR:

De Oranje Nassauschool valt onder algemeen bestuur van de protestants christelijke scholengroep Stichting Kindwijs. Dit bestuur is het bevoegd gezag van dertien protestants christelijke scholen op Goeree-Overflakkee, te weten de scholen: De Eben Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd, Prins Johan Friso te Herkingen, de Regenboog te Melissant, de School met de Bijbel te Sommelsdijk, het Kompas en Zomerland te Stellendam, de Prins Mauritsschool te Dirksland,  de Bosseschool en de Groen van Prinsterer te Middelharnis, De Bron te Oude Tonge, Albert Schweitzer te Stad aan t Haringvliet, ’t Kompas te Den Bommel en de Oranje Nassauschool uit het mooie Nieuwe Tonge.

Inmiddels is er een  Raad van Toezicht en een College van Bestuur aangesteld.

Vanwege het feit dat we dertien scholen onder één bestuur hebben, is het een verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Op dit moment is  vanuit onze school  één ouder lid van de GMR. Er zijn in totaal 10  leden, 5 ouders en 5 leerkrachten. Niet alle scholen hoeven vertegenwoordigd te worden in de GMR. De GMR vertegenwoordigt wel bij rechte de belangen van álle dertien scholen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of zijn er zaken die de school op bovenschools niveau aangaan die u wilt inbrengen dan kunt u contact opnemen met:

E-mailadres GMR: GMR@kindwijs.org

Informatie over GMR-gerelateerde zaken kunt u terugvinden op de website van Stichting Kindwijs via www.kindwijs.org

Raad van toezicht

Het bestuur van de scholengroep Kindwijs legt verantwoording af aan de raad van toezicht.