Door de betrokkenheid van onze ouders die in verschillende raden en commissies een plaats hebben, kunnen we alles in en rond onze school goed organiseren. 

Adviesraad;

In een adviesraad kunnen alleen die ouders van school zitting nemen, die de grondslag van de school hebben kunnen onderschrijven. Uit deze ouders en door deze ouders worden de adviesraadleden gekozen. Iedere school heeft een eigen adviesraad. De adviesraad heeft als hoofdtaak het bewaken van de identiteit van de eigen school. Die identiteit zien we heel breed, het omvat vrijwel de hele cultuur van de school. Om daaruit enkele sprekende voorbeelden te plukken: de Adviesraad beoordeelt nieuwe methoden op principiële aanvaardbaarheid. Nog een zeer kenmerkende taak: iedere sollicitant krijgt als eerste een gesprek met de adviesraad. De sollicitant mag pas op school werken, als de adviesraad heeft gezegd dat deze persoon binnen de achterban van de school past.

Verder geeft de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. De directeur is tevens hun contactpersoon.

Leden:

Dhr J.P. Jelier (voorzitter)

Mw. P. Koppelaar (secretaris)

Dhr. W.A. Hanenberg (Penningmeester)

Mw. A. Lugtenburg 

Dhr. P. Knöps

Mw. J. v.d. Sluijs

Ouders kunnen lid worden van de Schoolvereniging. Elk jaar vindt een ledenvergadering plaats.

De Adviesraad het bestuur van de plaatselijke vereniging.

 

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 2 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. De directeur woont (een deel van) een vergadering als adviserend lid bij. 

Geledingen:

Personeelsgeleding:

  1. Juf van Vianen (voorzitter)
  2. Juf Elly (secretaris)

Oudergeleding:

  1. Dhr. M. Dogterom 
  2. Mw. C. Koote 

De MR vergadert ongeveer 5 of 6 keer per jaar. Jaarlijks wordt een MR-jaarverslag gemaakt waarin op hoofdlijnen staat welke onderwerpen zijn besproken, welke advies- en/of instemmingsaanvragen zijn behandeld als ook andere besproken schoolse zaken.

contact: info@cbs-oranjenassau.nl 

 

Activiteitencommissie:

De activiteitencommissie assisteert bij diverse activiteiten buiten de klas of helpt een activiteit voor te bereiden in de klas. Ze coördineert belangrijke festiviteiten en acties zoals bijvoorbeeld het schoolontbijt, de boekenmarkt, koningsspelen. De activiteitencommissie is een belangrijke ondersteuning binnen onze school. 

momenteel bestaat de activiteitencommissie uit:

Mw. D. vd Sluijs

mw. H. de Geus

Mw. W. Kraak

Mw. J. Visser

Mw. L. van Wageningen

Mw. A. Pierneef

vacature

 

Mocht u het leuk vinden om te assisteren of organiseren bij schoolactiviteiten dan kunt u via onderstaand mailadres informatie opvragen of aanmelden. 

contact: info@cbs-oranjenassau.nl 

GMR:

De Oranje Nassauschool valt onder algemeen bestuur van de protestants christelijke scholengroep Stichting Kindwijs. Dit bestuur is het bevoegd gezag van dertien protestants christelijke scholen op Goeree-Overflakkee, te weten de scholen: De Eben Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd, Prins Johan Friso te Herkingen, de Regenboog te Melissant, de School met de Bijbel te Sommelsdijk, het Kompas en Zomerland te Stellendam, de Prins Mauritsschool te Dirksland,  de Bosseschool en de Groen van Prinsterer te Middelharnis, De Bron te Oude Tonge, Albert Schweitzer te Stad aan t Haringvliet, ’t Kompas te Den Bommel en de Oranje Nassauschool uit het mooie Nieuwe Tonge.

Inmiddels is er een  Raad van Toezicht en een College van Bestuur aangesteld.

Vanwege het feit dat we dertien scholen onder één bestuur hebben, is het een verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Op dit moment is  vanuit onze school  één ouder lid van de GMR. Er zijn in totaal 10  leden, 5 ouders en 5 leerkrachten. Niet alle scholen hoeven vertegenwoordigd te worden in de GMR. De GMR vertegenwoordigt wel bij rechte de belangen van álle dertien scholen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of zijn er zaken die de school op bovenschools niveau aangaan die u wilt inbrengen dan kunt u contact opnemen met:

E-mailadres GMR: GMR@kindwijs.org

Informatie over GMR-gerelateerde zaken kunt u terugvinden op de website van Stichting Kindwijs via www.kindwijs.org

Raad van toezicht

Het bestuur van de scholengroep Kindwijs legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

Adviesraad/schoolvereniging,

Oudercommissie / Activiteitencommissie