Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht voor alle leerlingen gekregen. Voorheen was de zorgplicht een verantwoording van ouders.

Passend Onderwijs betekent: kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind, waarbij de besturen een zorgplicht hebben. Het betekent ook: zo thuisnabij mogelijk onderwijs bieden, door de extra ondersteuning zo veel mogelijk naar het kind te brengen, in plaats van het kind naar de ondersteuning. Bij alle beslissingen staat altijd het belang van het kind voorop.

Vanuit de Passend Onderwijs gedachte staan we open voor het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, uitgaande van de organisatorische, pedagogische en didactische mogelijkheden binnen onze school. We streven ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.  

Indien het niveau van de leerling onvoldoende blijft aansluiten bij de normgroep, wordt er binnen de groep gewerkt volgens een eigen leerlijn. De betreffende leerling krijgt instructie op zijn niveau van de groepsleerkracht. Soms moeten we op zoek naar passende alternatieven om de aangepaste doelen voor individuele leerlingen te bereiken. Van de leerlingen die volgens een eigen leerlijn werken, is er een ontwikkelingsperspectief vastgesteld volgens het protocol “eigen leerlijn”. Wij streven ernaar dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool tenminste de minimumdoelen hebben bereikt. In de praktijk is dat heel globaal gesteld het niveau eind groep 6 (vakterm: referentieniveau 1F).

Mocht de onderwijsbehoefte van de leerling groter zijn dan op onze school wordt aangeboden, kijken we binnen ons samenwerkingsverband (www.swvgo.nl) naar de beste oplossing die we kunnen bieden op ons eiland.

Om een passende plek voor elk kind op Goeree-Overflakkee mogelijk te maken, werken alle scholen en schoolbesturen samen. Samen vormen zij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het gebied van het samenwerkingsverband valt samen met de grenzen van Goeree-Overflakkee en bevat dus het hele eiland. Er is zowel een samenwerkingsverband voor het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs gaat over alle kinderen binnen het samenwerkingsverband van de basisscholen en heeft betrekking op gewone basisscholen, speciale (basis)scholen (SBO en SO) en op voorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Streven is om met passend onderwijs de preventieve aanpak in het gewone basisonderwijs verder te versterken en alle kinderen het onderwijs te laten volgen dat bij hen past.

Door samenwerking passend onderwijs aanbieden

Hoe de besturen van alle basisscholen op Goeree-Overflakkee dit streven willen realiseren is te lezen in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit plan wordt regelmatig bijgesteld. U kunt dit plan altijd ter inzage vragen aan uw school.

In het ondersteuningsplan zijn de afspraken van alle deelnemende besturen en scholen ten aanzien van de ondersteuningsstructuur op school en in het samenwerkingsverband vastgelegd.

Er is vastgelegd wat alle scholen als basisondersteuning moeten bieden. Basisondersteuning is de hulp die elke basisschool op het eiland moet geven of organiseren voor alle kinderen op school. Via POS (Perspectief op school) heeft de school aangegeven welke ondersteuning ze kan bieden.

Kinderen waarvoor extra aandacht of ondersteuning nodig is, worden binnen de school besproken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Soms wordt de ouders geadviseerd zich aan te melden bij het Teun Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen eventueel een arrangement. Dit arrangement bestaat uit geld waarmee extra hulp aan het kind, de leerkracht en soms ook de ouders ingeroepen kan worden.

Adres: Passend Primair Onderwijs Goeree Overflakkee, Postbus 339, 3240 AH Middelharnis; bezoekadres: Sportlaan 5, 3241 KC Middelharnis, tel: 0187-483777

Deskundigen en externe contacten

  • De Oranje Nassauschool kan via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs over een orthopedagoog beschikken voor onderzoek en advies. 
  • Via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is er een Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er) aan de Oranje Nassauschool verbonden die leerkrachten ondersteunt in de begeleiding van leerlingen waarover leerkrachten zorgen of vragen hebben.
  • Onze school heeft een schoolmaatschappelijk werker die een dagdeel per week op school aanwezig is.
  • Indien nodig kan zowel door de ouders als de school een beroep gedaan worden op het Team Jeugd en Gezin (TJG) voor advies als een kind een lichamelijk of geestelijk probleem heeft of lijkt te hebben. (Zie ook de informatiekalender).
  • Als ouders met hun kinderen andere instanties hebben ingeschakeld om opvoedings/ gezinsproblemen op te lossen (bijv. de GGZ, TJG) verleent de school, indien gewenst, met toestemming van de ouders, medewerking om mee te helpen bij het zoeken naar oplossingen van de problemen, uiteraard voor zover dat in haar vermogen ligt.
  • De jeugdverpleegkundige (TJG) heeft maandelijks contact met de intern begeleiders.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Natuurlijk zijn er ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Wij zijn als school in het bezit van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit helpt ons om bij vermoeden van hoogbegaafdheid, dit bij kinderen te signaleren, te diagnosticeren en praktisch te begeleiden met behulp van concrete handelingsplannen. Naast de basisstof die ‘gecompact’ kan zijn, krijgen die leerlingen verdiepingsstof om tegemoet te komen aan hun behoefte om uitdagende leerstof te verwerken. Kinderen die d.m.v. een intelligentietest geïndiceerd zijn als hoogbegaafd, krijgen extra uitdaging en ondersteuning buiten de klas in twee ‘plusgroepen’, één voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en één voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Op Kindwijsniveau wordt het tot stand komen van  bovenschoolse plusgroepen voorbereid. Die gaan in het schooljaar 2020-2021 van start.