De naam ‘Oranje Nassauschool’ geeft de verbondenheid met ons koninklijk huis weer. God gaf ons in het verleden in het huis van Oranje veel goeds. Mede door hun inzet mogen we in vrijheid Gods Woord bezitten. We zijn een dorpsschool die zich richt op onderwijs aan 4-12 jarigen in Nieuwe Tonge. We hebben een deskundig team dat, samen met onze leerlingen, goede resultaten wil halen.

Ons logo

 • De letters ONS staan voor Oranje Nassauschool
 • Het woord ONS, de school als gezamenlijk bezit van ouders, leerlingen en leerkrachten
 • We willen een school zijn waar iedereen zich veilig en geborgen voelt, maar waar ook openheid en
  ruimte is, vandaar de open cirkel
 • Onze school biedt ruimte voor een verscheidenheid aan achtergronden en persoonlijkheden,
  daarom allemaal verschillende personen in het logo

Identiteit

De grondslag van onze school is de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, samengevat in de drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag kan niet worden gewijzigd.

Doel
Wij bieden op de ONS christelijk onderwijs voor alle kinderen in Nieuwe Tonge en omgeving.

Identiteit
De identiteit van de school zoals die eerder is beschreven, is elke schooldag de basis van ons handelen. We willen de identiteit van de school in alles terug laten komen, in onze woorden en daden. Dit geldt voor iedereen die bij de school is betrokken.

Motto

Als school, die midden in een dorpsgemeenschap staat, willen we als team samen met onze ouders en andere verantwoordelijken zorgdragen voor de leerlingen van de Oranje Nassauschool. Het gaat om een gemeenschappelijk bezit, onze Oranje Nassauschool, de school van en voor de leerlingen, ouders, AR-leden, MR-leden en teamleden. ONS staat voor Oranje Nassauschool. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten. Deze talenten zijn door God gegeven, want Hij is onze Schepper. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en proberen om elke individuele leerling tot maximale ontplooiing van zijn of haar talenten te laten komen. We blijven niet hangen in de situatie van nu, maar zoeken samen met ouders naar optimale mogelijkheden binnen ons onderwijs. Ook streven we naar ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen.

Visie

De Oranje Nassauschool wil:

 • Elk kind als een uniek schepsel van God
 • De Bijbel als het richtsnoer van ons handelen
 • Elke leerling zich op deze school veilig en geaccepteerd laten
 • Klassikaal onderwijs, groepsgericht onderwijs en individueel onderwijs alle drie als positief ervaren. In de keuze hiervoor wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van de groep en de individuele
 • Elke leerling op onderwijskundig en pedagogisch gebied nauwlettend
 • Doelgericht werken: we leren de kinderen planmatig te
 • Duidelijke regels en omgangsvormen
 • Streven naar een professioneel
 • Een lerende organisatie

De visie van de Oranje Nassauschool is in de dagelijkse praktijk op onze school onder andere als volgt te merken, oftewel onze missie komt op de volgende manier naar voren:

 • Het team heeft een positieve houding t.o.v. elk kind, er is liefde voor het
 • De Bijbel gaat elke dag open, we zingen psalmen en geestelijke liederen en we stimuleren elkaar

om het goede te doen.

 • Elke dag zet het team zich in om voor elke leerling een veilige en sfeervolle plaats te creëren waar de leerling zich geaccepteerd
 • De sfeer in school is open, zowel naar de leerlingen, als naar de ouders en
 • We hebben actuele methodes, die voldoen aan de kerndoelen. In de lessen gebruiken we afwisselende
 • We starten de schooldag klassikaal, gedurende de dag wisselen de werkvormen en de indelingen elkaar af, waarbij er de ene keer individueel wordt gewerkt en de andere keer weer in tweetallen, of groepjes van drie/vier
 • Ons leerlingvolgsysteem is actueel en digitaal. Dit helpt leerkrachten om transparant en systematisch te werken, zowel op het gebied van cognitieve als sociaal-emotionele
 • De leerkrachten werken zowel met de groep als geheel, als met individuele leerlingen doelgericht, waarbij elke keer wordt geëvalueerd wat de stand van zaken
 • Zorgen over een leerling worden besproken met IB-er en externe partijen. Samen wordt gezocht naar een haalbare en succesvolle aanpak, passend bij deze unieke leerling, in zijn/haar
 • De school ziet er opgeruimd en netjes
 • De regels zijn zichtbaar aanwezig en zijn positief
 • Bijbelse normen en waarden zijn een basis voor ONS
 • Elke leerkracht werkt elk schooljaar aan zijn persoonlijke
 • Nieuwe initiatieven krijgen volop
 • De leerlingen leren van elkaar en van de leerkracht. De leerkrachten leren van elkaar en van de leerlingen. Altijd wordt er gekeken naar verbetering van de huidige
 • Vanuit het geld om werkdruk voor leerkrachten te verlagen hebben we voor 27 uren een Onderwijsassistent kunnen benoemen. Zij werkt ‘s morgens in de kleutergroep. Een andere Onderwijsassistent 10 uur en hij werkt volgens een rooster in de groepen 4 t/m 6 van de school. Dat kan met kleine groepjes, individuele leerlingen of ondersteuning tijdens de rekenles voor de leerkracht zijn. Ook hebben alle leerkrachten in drukke weken de mogelijkheid om zich 1 of 2 dagen vrij te laten roosteren. Zodat ze op school aan ander werk bezig kunnen