Het team van de Oranje Nassauschool zet zich in om de visie en de missie van onze school in de praktijk vorm te geven. In het team bestaan de volgende functie en taken:

Schoolleiding

De schoolleiding van de Oranje Nassauschool wordt gevormd door de directeur.

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke persoon voor het onderwijs in de groep. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert aan de IB-er, de schoolleiding en de ouders.

ICT-er

De ICT-er organiseert en begeleidt de activiteiten binnen onze school rond informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Interne begeleider (IB-er)

De IB-er, coördineert de leerlingenzorg. De inhoud en verantwoordelijkheden van deze functie worden nader beschreven in alinea 5.9.

Onderwijsassistenten

Deze werkt volgens een rooster in alle groepen. Hij kan kinderen individueel begeleiden, of met kleine groepen werken, ook kan hij ondersteunen in de klas tijdens b.v. de rekenles. Ook kan een OA in de kleuterklas ( instroomgroep) lesgeven.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) bewaken en coördineren de zorg om de veiligheid in en om de school. Op de ONS beschikken we over drie gecertificeerde BHV-ers. Jaarlijks voeren we een ontruimingsoefening uit.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Bij onze schoolmaatschappelijk werker, kunnen ouder(s)/ verzorger(s)/collega’s zorgen/vragen omtrent de opvoeding van de leerlingen bespreken. Gemiddeld is de schoolmaatschappelijk werker één keer in de twee weken op school. Er worden ook met individuele kinderen gesprekjes gevoerd.

Jeugdverpleegkundige

Ook de jeugdverpleegkundige is met enige regelmaat op school. Ze is betrokken bij de onderzoeken van de kinderen van groep 2 en van groep 7. Daarnaast bespreken de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige met de IB-er in een SOT de dingen die belangrijk zijn voor de leerlingen.